Gå til hovedindhold

Vedtægter

Forslag til nye vedtægter for Aabenraa Kommunes Musikråd

Indhold

  § 1
  Aabenraa Kommunes Musikråd er en forening med hjemsted i Aabenraa Kommune.

  § 2
  Musikrådets formål er, i samarbejde med Aabenraa Kommune/ Kultur og Fritidsudvalget:

  1) at understøtte og udvikle musiklivet i Aabenraa Kommune, det være sig udøvende amatører og professionelle såvel som arrangører af levende musik.
  2) at skabe et forum og talerør for folk med interesse i og for udøvende musik i Aabenraa Kommune, og derigennem være til almen nytte for lokalsamfundet.
  3) at rådgive Aabenraa kommune og afgive udtalelse vedrørende konkrete sager, som forelægges Musikrådet.

  § 3
  Musikrådet udpeges på et stormøde hvortil alle foreninger, institutioner og aktører, som beskæftiger sig med musik i Aabenraa Kommune indkaldes. Hver forening/institution/aktør har 1 stemme. Stormødet afholdes hvert 2. år.

  § 4
  Kulturelt samråd udpeger en person til stormødet

  § 5
  Stormødet vælger et musikråd bestående af 7 personer.
  Musikrådet konstituerer sig med en formand og en næstformand.
  Musikrådets medlemmer vælges for 2 år af gangen. Der kan foretages genudpegning.

  Det er Stormødets ansvar at sammensætte musikrådet, så det tegner musiklivet bredest muligt.
  Følgende områder skal være repræsenteret:
  1. Musikundervisning og musikpædagogik
  2. De udøvende amatører
  3. De professionelle musikere
  4. Publikum og arrangører.
  Stormødet kan desuden efter indstilling fra musikrådet vælge 1-2 enkeltpersoner med særlig indsigt i dansk eller internationalt musikliv.
  Der vælges 2 suppleanter til musikrådet.

  § 6
  Musikrådets øverste myndighed er stormødet.
  Musikrådet fastsætter tid og sted for mødets afholdelse. Der indkaldes med 3 ugers varsel via annoncering i kommuneannoncen samt på musikrådets hjemmeside og i nyhedsbrev.

  § 7
  Stormødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Fremlæggelse af beretning om Musikrådets virksomhed.
  3. Indkomne forslag.
  4. Valg af Musikråd og suppleanter 
  5. Eventuelt.

  Foreninger som ønsker punkter behandlet på stormødet meddeler musikrådet dette senest 8 dage før mødets afholdelse.

  § 8
  Musikrådet fastsætter sin egen forretningsorden.

  § 9
  Musikrådet afleverer sin årsberetning til Kultur og Fritidsudvalget.

  § 10 
  I tilfælde af at Aabenraa kommunes Musikråd nedlægges overgår evt. midler som er tilfaldet rådet til musikformål efter Kultur og Fritidsudvalgets beslutning.

  § 11
  Aabenraa Musikskole varetager sekretariatsfunktionen for rådet. Omfanget af sekretariatsarbejdet aftales med Musikskolen.

  § 12
  Aabenraa Kommunes Musikråds vedtægter godkendes af Aabenraa Kommunes Kultur og fritidsudvalg.


  Udfærdiget af repræsentantskabet d. 25. februar 2008
  Tilrettet af Musikrådet 9. juni 2008
  Vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget 16. juni 2008

  Ændret på stormøde d. 19. nov. 2014

  Fremsendes til Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidsudvalg.