Aftale om udlån af Musikrådets flygel

til Sønderjyllandshallen v/ Peter Autzen

Aabenraa Kommunes Musikråd placerer sit koncertflygel Bechstein model D serienummer 26846 i Sønderjyllandshallen under følgende betingelser:

Sønderjyllandshallen sørger til en hver tid for, at instrumentet opbevares betryggende mellem arrangementers afholdelse og sørger for, at instrumentet flyttes i salen eller i foyeren til arrangementer efter behov.

Sønderjyllandshallen påtager sig at forsikre instrumentet, så Musikrådet holdes skadesløs i enhver henseende, herunder i tilfælde af hærværk, tyveri, brand osv. og øvrige skader, som ikke skyldes alder eller almindelig slitage, således at forstå at Musikrådet til enhver tid vil være i stand til at anskaffe et tilsvarende instrument. For god ordens skyld gøres der opmærksom på at instrumentet pr. januar 2011 har en værdi på 437.500 kr. (inkl. moms.)

Sønderjyllandshallen påtager sig at forestå udlejning af instrumentet til brugere i Sønderjyllandshallen, samt at administrere en vedligeholdelseskonto på instrumentet. Al leje for flyglet indgår på vedligeholdelseskontoen. Af denne konto afholdes stemning og almindelig justering af instrumentet.. Evt. overskud på vedligeholdelseskontoen hensættes til større reparationer. Der aflægges regnskab til musikrådet for kontoen en gang årligt.

Alm. Stemning og vedligehold foretages af Pianoteket v. Henrik Clement eller af en anden af musikrådet anvist stemmer og instrumentmager. Større reparationsarbejder må kun foretages i samråd med musikrådet

Instrumentet udlejes til medlemmer af musikrådets repræsentantskab (lokale musikforeninger, orkestre, kor og institutioner) på særlig favorable vilkår. Musikrådet fastsætter lejen. For 2011 er fastsat 1200 kr. pr. arrangement.

Til øvrige arrangementer opkræves en leje på 2500 kr. (2011-priser)

Sønderjyllands Symfoniorkester kan bruge flyglet vederlagsfrit mod selv at udrede udgifter til stemning og justering. Det accepteres at Sønderjyllands Symfoniorkester bruger den pianostemmer, som orkesteret har kontrakt med.

Opsigelse af nærværende kontrakt kan ske med en måneds varsel. Kontrakten kan ikke umiddelbart overdrages til andre og betragtes derfor ved evt. forpagterskifte i Sønderjyllandshallen for automatisk opsagt.


_________________________
Nis-Edwin List-Petersen
Formand for Musikrådet                                                            

_________________________
Peter Autzen
Direktør Sønderjyllandshallen